fbpx
Όροι & Προϋποθέσεις
Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης, οι οποίοι διέπουν την λειτουργία της παρούσας Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής από την ΑΦΙΞΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Για την χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών της απαιτείται η συγκατάθεση σας, η οποία τεκμαίρεται εφόσον προβείτε σε χρήση της Ιστοσελίδας.

1.    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα (www.mve.gr, εφεξής η «Ιστοσελίδα») και τις υπηρεσίες (μαζί με την Ιστοσελίδα, εφεξής οι «Υπηρεσίες») που προσφέρει η ΑΦΙΞΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής η «ΑΦΙΞΙΣ» ή «Εταιρία») το πρόσωπο που τα χρησιμοποιεί (εφεξής ο «Χρήστης») αποδέχεται τους παρακάτω νομικά δεσμευτικούς όρους (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»). Αποδέχεται επίσης και κάθε άλλον πιθανό όρο που υπάρχει στην Ιστοσελίδα.

Η ΑΦΙΞΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Εφόσον συμβεί αυτό, η εταιρία θα προβεί σε ανάρτηση τους μέσω της Ιστοσελίδας. Οι ανανεωμένες εκδόσεις των Όρων Χρήσης δεν έχουν αναδρομική ισχύ, αλλά θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Ιστοσελίδα. Εάν ο Χρήστης συνεχίσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες μετά την έναρξη ισχύς των ανανεωμένων Όρων Χρήσης, αυτό συνεπάγεται ότι τους αποδέχεται.

Οι Όροι Χρήσης υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της Εταιρίας και του Χρήστη.

2.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα για να ενημερωθεί σχετικά με το δημοσιευμένο σε αυτήν περιεχόμενο ή/και να κάνει χρήση των Υπηρεσιών.

Για να προβεί στην παραπάνω χρήση, ο Χρήστης βεβαιώνει ότι:

  1. ότι μπορεί να εκπροσωπεί τον εαυτό του νόμιμα,
  2. έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να δεσμευτεί από τους Όρους Χρήσης, και ότι
  3. δεν θα πράξει με τρόπο αντίθετο προς τους Όρους Χρήσης.

Ο Χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου που αφορούν μεταξύ άλλων και τις τηλεπικοινωνίες και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις καλές πρακτικές τήρησης ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Ιστοσελίδα ή στο δίκτυο της εταιρίας γενικότερα από πράξεις απορρέουσες από κακή ή/και αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών από τον ίδιο.

3.    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Κάθε πληροφορία, κείμενο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο, που εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα, είτε αποτελεί πνευματικό δημιούργημα της ΑΦΙΞΙΣ, είτε η εταιρία διαθέτει δικαίωμα χρήσης της/του, προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων».

Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό ή μη σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΑΦΙΞΙΣ.

Κατ'  εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση μερών της Ιστοσελίδας για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον Χρήστη, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Η ΑΦΙΞΙΣ ενδέχεται επίσης να κάνει χρήση φωτογραφιών, η πνευματική ιδιοκτησία των οποίων ανήκει σε τράπεζες φωτογραφιών. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης των φωτογραφιών θα αναγράφεται στην Ιστοσελίδα. Η αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση ή χρήση των φωτογραφιών αυτών καταρχήν απαγορεύεται, σύμφωνα πάντα και με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας του εκάστοτε ιδιοκτήτη.

3.1 Σήματα και Λογότυπα

Απαγορεύεται ρητά η χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΑΦΙΞΙΣ ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos), που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα.

Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα της ΑΦΙΞΙΣ., εκτός από τα σήματα αυτά που υποδεικνύεται ότι ανήκουν σε άλλες εταιρίες.

3.2 Λογισμικό

Το λογισμικό αναγνωρίζεται ως έργο λόγου και κατοχυρώνεται ρητά με βάση το άρθρο 2 παράγραφος 3 εδάφιο α’ του νόμου 2121/1993.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρμογή, διασκευή, μετάφραση, παρουσίαση στο κοινό και διανομή του ως άνω προγράμματος Η/Υ χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΦΙΞΙΣ.

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η χρήση του για τον σκοπό της οποίας έχει δοθεί πρόσβαση στον Χρήστη σε αυτό από την εταιρία, με βάση το άρθρο 42 παράγραφος 1 του νόμου 2121/1993.

Η ΑΦΙΞΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί νομικά κατά φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν προβεί στην παραπάνω χρήση με σκοπό τον αθέμιτο ανταγωνισμό, με βάση τις διατάξεις του νόμου 146/1914.

4.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΙΞΙΣ

Η Εταιρία διατηρεί τα εξής δικαιώματα:

  1. να τροποποιεί την Ιστοσελίδα χωρίς καμία προειδοποίηση,
  2. να αποκλείσει τον Χρήστη ή να αρνηθεί την παροχή των Υπηρεσιών της σε αυτόν (ιδιαίτερα όταν ο Χρήστης κάνει κατάχρηση τους), και
  3. να αλλάξει τα κριτήρια χρήσης της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.

Η ΑΦΙΞΙΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει στον Χρήστη ως αποτέλεσμα της άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων της.

5.    ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Ιστοσελίδα παρέχει διαδικτυακή (online) πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και εξειδικευμένες Υπηρεσίες της ΑΦΙΞΙΣ, οι οποίες συνολικά απαρτίζουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την ονομασία «ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» (εφεξής «ΜΒΕ»), για την πρόσβαση και χρήση των οποίων ο Χρήστης οφείλει να ακολουθεί τους παρακάτω όρους:

5.1 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Μέσω της Ιστοσελίδας, οι Χρήστες διαθέτουν την δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτησή τους για να συμμετέχουν στο ΜΒΕ, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στην Ιστοσελίδα. Οι Χρήστες οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφεξής αποκαλούνται «Συμμετέχοντες».

Η ΑΦΙΞΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει η ίδια τους κανόνες λειτουργίας του ΜΒΕ, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου επιλογής των Συμμετεχόντων, οι οποίοι θα κληθούν να λάβουν μέρος στην ετήσια προσομοίωση – συνέδριο που διοργανώνει η Εταιρία.

Ο τρόπος δήλωσης συμμετοχής και η διαδικασία που ακολουθεί η ΑΦΙΞΙΣ δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τους ανανεώνει κατά την κρίση της και χωρίς χρονικό περιορισμό. Σε περίπτωση ανανέωσης των Όρων Χρήσης, η ΑΦΙΞΙΣ ειδοποιεί τους Συμμετέχοντες για την αλλαγή.

Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων ακυρώσει τη συμμετοχή του ή δεν εμφανιστεί στο συνέδριο, κανένα ποσό συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων παραβεί τους παρόντες Όρους Χρήσης ή οποιονδήποτε άλλο όρο περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα ή του έχει αποσταλεί, η ΑΦΙΞΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλει τον εν λόγω Συμμετέχοντα από το πρόγραμμα με απλή ειδοποίηση. Στην περίπτωση που ο Συμμετέχων έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό συμμετοχής, αυτό δεν του επιστρέφεται.

Σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς Συμμετέχοντος που δεν τηρεί τους κανόνες του συνεδρίου ή κινείται κατά της Εταιρίας εχθρικά ή ανταγωνιστικά, δημιουργώντας πρόβλημα στη λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένου και της περίπτωσης δυσφήμισης αυτής, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποπέμψει τον Συμμετέχοντα από το συνέδριο και να ακυρώσει τη συμμετοχή του κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή, κανένα ποσό δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας που αναγκάζει την Εταιρία να αναβάλει ή να ακυρώσει το συνέδριο, η Εταιρία δεν ευθύνεται απέναντι στους Συμμετέχοντες, ούτε υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό συμμετοχής.

6.    ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ΑΦΙΞΙΣ δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα και δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη ή τρίτου για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας παρέχεται στον Χρήστη «όπως ακριβώς είναι (as is)».

Επίσης, η ΑΦΙΞΙΣ δεν εγγυάται πως η Ιστοσελίδα και οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων παρέχονται και οι Υπηρεσίες της στον Χρήστη, δεν περιέχουν ιούς (viruses), κακόβουλο λογισμικό (spyware) ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η ΑΦΙΞΙΣ διευκρινίζει επιπλέον ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η απόδοση της Ιστοσελίδας και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της ΑΦΙΞΙΣ.

Ο Χρήστης πλοηγείται στην Ιστοσελίδα και κάνει χρήση των Υπηρεσιών με δική του ευθύνη.

7.    ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΑΦΙΞΙΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, ζημία του Χρήστη η οποία οφείλεται:

  1. σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων),
  2. στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας ή μεταφόρτωσης (download) και αναπαραγωγής στοιχείων του περιεχομένου της, ή
  • σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ).

Η ΑΦΙΞΙΣ δεν ευθύνεται επίσης για οποιαδήποτε ενέργεια προσώπου ή οργανισμού, οπουδήποτε και αν αυτοί εδρεύουν, σαν αποτέλεσμα άμεσο ή έμμεσο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή γίνονται διαθέσιμες μέσα από την Ιστοσελίδα, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από την ΑΦΙΞΙΣ ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν παρέχει συμβουλές, ούτε κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις, ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια.

8.    ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους (hyperlinks) προς άλλες ιστοσελίδες για την διευκόλυνση του Χρήστη. Ακολουθώντας αυτούς τους υπερσυνδέσμους προς τρίτες ιστοσελίδες, ο Χρήστης το πράττει με δική του ευθύνη.

Η ΑΦΙΞΙΣ δεν ελέγχει, ούτε εγκρίνει τις εν λόγω ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία του Χρήστη που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω υπερσυνδέσμων ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

Η ΑΦΙΞΙΣ ενδέχεται να συνεργάζεται ή να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων ιστοσελίδων για την υποστήριξη των δικών της Υπηρεσιών. Σε αυτήν την περίπτωση στην Ιστοσελίδα θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί υπερσυνδέσμου προς συνεργαζόμενη τρίτη ιστοσελίδα ή διαδικτυακή εφαρμογή, ο Χρήστης όμως θα φέρει πλήρη ευθύνη εάν επιλέξει να προβεί σε χρήση της.

9.    ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με τις Υπηρεσίες της ΑΦΙΞΙΣ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@afixis.org ή επισκεφθείτε την σελίδα Επικοινωνία στο www.afixis.org.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας (Webmaster), παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@afixis.org.

Στην περίπτωση ερωτημάτων σχετικών με τους παρόντες όρους χρήσης, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση legal@afixis.org.