Τα Νομοσχέδια αποτελούν ένα ουσιαστικό κομμάτι του Μοντέλου Βουλής των Ελλήνων. Κάθε Υπουργός είναι υπεύθυνος για να καταρτίσει το νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στην επιτροπή του. Είναι ελεύθερος να το σχεδιάσει όπως επιθυμεί και να συμπεριλάβει οποιαδήποτε ιδέα του πάνω στο ζήτημα. Έπειτα, η Νομική Υπηρεσία της Βουλής αναλαμβάνει να μορφοποιήσει το προσχέδιο του Υπουργού και να του δώσει την τελική νομική μορφή του με την οποία θα συζητηθεί εντός της επιτροπής. Τέλος, τα νομοσχέδια δημοσιεύονται ορισμένες μέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, ώστε να λάβουν γνώση τους οι βουλευτές.

Εντός της επιτροπής, οι βουλευτές συζητούν τα νομοσχέδια άρθρο προς άρθρο και μπορούν να καταθέσουν είτε τροπολογίες, δηλαδή τροποποιήσεις πάνω σε υφιστάμενα άρθρα, είτε προσθήκες, δηλαδή δικά τους νέα άρθρα. Με το πέρας των εργασιών των επιτροπών, τα νομοσχέδια που έχουν προκύψει με τις όποιες αλλαγές μεταβιβάζονται στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου και συζητούνται και ψηφίζονται στο σύνολό τους. Όσα νομοσχέδια υπερψηφιστούν, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως νόμοι της Πολιτείας, ενώ όσα καταψηφιστούν αρχειοθετούνται.

Ακολουθούν τα Νομοσχέδια για το Μοντέλο Βουλής των Ελλήνων 2015: